Regulamin konkursu „SPINEFITTER by Sissel na FIWE 2022”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa oraz przebiegu i wyłonienia Laureatów w konkursie o charakterze fotograficznym „SPINEFITTER by Sissel na FIWE 2022” organizowanym za pośrednictwem serwisów społecznościowych Instagram oraz Facebook, zwanym dalej Konkursem.
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Sissel Dystrybucja z siedzibą w Katowicach, ul. ks. bpa Bednorza 2a-6, NIP 6431199972,  zwana dalej Organizatorem.
 3. Konkurs finansowany jest ze środków własnych Organizatora i nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany we współpracy z serwisami społecznościowymi Instagram i Facebook. Serwisy Instagram i Facebook nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z organizacją konkursu.

§2 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy zarejestrowani użytkownicy serwisów społecznościowych Instagram oraz Facebook, którzy posiadają konto w serwisie Instagram i/lub Facebook dostępne dla każdego użytkownika (z ustawieniami publicznymi).
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium RP.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie innej niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie i przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Niespełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, określonych w §2 ust. 2-5 skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

§3  Zasady Konkursu

 1. Konkurs trwa od 10 września do 15 września 2022 r. (do godz. 23:59).
 2. Warunkami udziału w Konkursie jest:
  1. Odwiedzenie stoiska Spinefitter by Sissel podczas targów FIWE 2022, odbywających się w dn. 10-11 września 2022 r. w Warsaw Ptak Expo w Nadarzynie
  2. Przygotowanie oryginalnego zdjęcia z produktem Spinefitter by Sissel na targach FIWE (np. zdjęcia wykonanie podczas odwiedzin stoiska, organizowanych przez Organizatora treningach)
  3. Opublikowanie zdjęcia na publicznym profilu Uczestnika w serwisie Instagram i/lub Facebook z oznaczeniem konta @sisselpolska
  4. Wymyślenie i opublikowanie w komentarzu pod postem imienia dla nowego „pracownika”, który znajduje się na stoisku Spinefitter by Sissel podczas targów FIWE
 3. Przystąpienie do udziału w Konkursie (opublikowanie zdjęcia i komentarza spełniającego warunki określone w ust. 2 w czasie trwania Konkursu) stanowi akceptację Regulaminu Konkursu.
 4. Zdjęcia i komentarze publikowane przez Uczestników nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych, a także dobrych obyczajów.
 5. Spośród opublikowanych zdjęć i komentarzy zostaną wybrane i wyróżnione 3 najlepsze (decydujące znaczenie będzie miała ocena zdjęć i komentarzy pod względem ich estetyki, oryginalności, pomysłowości i poczucia humoru), a Uczestnikom którzy je opublikowali (Laureatom) zostaną przyznane nagrody wymienione w §5.
 6. W czasie trwania Konkursu Uczestnik nie może usunąć opublikowanego zdjęcia i komentarza. Usunięcie zdjęcia i/lub komentarza jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 7. W czasie trwania Konkursu Uczestnik może opublikować dowolną liczbę zdjęć i komentarzy.
 8. Uczestnik może zdobyć w Konkursie tylko jedną nagrodę.
 9. Wyborem najlepszych zdjęć i komentarzy oraz wyłonieniem Laureatów oraz czuwaniem nad prawidłowym przebiegiem Konkursu zajmuje się Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora.

§4 Prawa autorskie

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu wobec opublikowanego zdjęcia i komentarza autorskie prawa majątkowe. Uczestnik oświadcza również, że zdjęcie i komentarz nie narusza praw osób trzecich i zostało przygotowane z poszanowaniem praw autorskich innych twórców.
 2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wszystkie osoby, których wizerunek został wykorzystany w przekazanym na Konkurs zdjęciu, wyraziły zgodę na jego opublikowanie i rozpowszechnianie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji określonych w §4 ust. 4.
 3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z żądaniami lub roszczeniami dotyczącymi naruszenia ich praw autorskich, zaspokoi roszczenia tych osób.
 4. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia dowolną techniką w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora
  • w zakresie rozpowszechniania zdjęcia – poprzez jego publikację i udostępnianie w Internecie (m. in. na profilu Sissel Polska na portalu Instagram i Facebook).
 5. Organizator nie jest zobowiązany do wykorzystania komentarza i zdjęcia.

§5 Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są 3 przyrządy do masażu i ćwiczeń Sissel Spinefitter, każdy o wartości 539 zł.
 2. Informacje o wygranej w Konkursie zostaną przekazane Laureatom Konkursu poprzez prywatną wiadomość wysłaną za pośrednictwem serwisu Instagram lub Facebook w ciągu 3 dni od daty zakończenia Konkursu.
 3. Laureaci Konkursu zobowiązani są do podania danych niezbędnych do przekazania Nagrody przez Organizatora, tj. imienia, nazwiska, adresu do wysyłki nagrody, numeru telefonu. Brak podania ww. danych przez Laureata w ciągu 7 dni od przekazania informacji o wygranej powoduje przepadek Nagrody.
 4. Wyniki Konkursu, w tym informacja o Laureatach wraz z nagrodzonymi zdjęciami zostaną opublikowane na profilu Sissel Polska w serwisie Instagram i Facebook w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
 5. Nagrody nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny.

§6 Reklamacje

 1. Reklamacje i uwagi dotyczące Konkursu należy kierować na adres marketing@sissel.com.pl w terminie do 30 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, nazwę konta w serwisie społecznościowym Instagram, adres poczty elektronicznej oraz szczegółowe uzasadnienie złożenia reklamacji.
 3. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 4. O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną, na adres podany w zgłoszeniu.

§7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Sissel Dystrybucja z siedzibą w Katowicach, ul. ks. bpa Bednorza 2a-6.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu udziału w Konkursie oraz opublikowania informacji o Laureatach Konkursu.
 3. Administrator zbiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa konta w serwisie społecznościowym Instagram i Facebook, adres wysyłki Nagrody, numer telefonu. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie, przekazania Nagrody lub rozpatrzenie reklamacji.
 4. Dane te przetwarzane są przez administratora w celu organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, przekazania nagród Laureatom oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji Uczestników (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą) oraz w celu ochrony prawnej i bezpieczeństwa administratora oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. ochrony lub dochodzenia przysługujących mu praw).
 5. Dane gromadzone i przetwarzane przez administratora mogą być przekazane innym podmiotom, takim jak dostawcy usług informatycznych, wyłącznie gdy zezwalają na to odpowiednie przepisy prawa oraz gdy odbiorcy zapewniają spełnienie wymagań dotyczących ochrony powierzonych danych osobowych. Ilość przekazywanych danych ograniczona jest wówczas do niezbędnego minimum. Przetwarzane przez administratora dane osobowe mogą również zostać przekazane organom władzy publicznej na mocy odpowiednich przepisów prawa.
 6. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych i uzyskania informacji ich dotyczących, żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, usunięcia dotyczących jej danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych osobowych i przesłania innemu administratorowi. W przypadku przetwarzania danych przez administratora na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych (kontakt@sissel.com.pl) Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z Konkursu.
 8. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub obowiązków nałożonych na administratora danych, tj. przeprowadzenia Konkursu i postępowania reklamacyjnego. Po wygaśnięciu podstawy prawnej przetwarzania danych przez administratora, wszystkie dane przechowywane są przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakich może dochodzić administrator i jakie mogą być kierowane wobec niego oraz przez okres do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia obrony przed zarzutami prawnymi przez administratora. Okres przechowywania danych może zostać wydłużony w przypadku nałożenia na administratora takiego obowiązku przez przepisy szczególne. Po upływie tego czasu dane przechowywane przez administratora zostają usunięte.
 9. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić ochronę udzielanym przez użytkowników informacjom i danym osobowym, przekazanym podczas korzystania ze sklepu i dokonywania zakupów, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawę swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

§8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa polskiego.